Wanneer: vrijdag 27 september 2019

Plaats: gebouw van de Ankeveense IJsclub te Ankeveen

Tijd: 20.00 uur

We hopen dat jullie erbij zijn!

Voor het geval er op dat tijdstip niet voldoende leden aanwezig zijn om rechtsgeldig besluiten te kunnen nemen wordt er al op diezelfde avond een nieuwe vergadering bijeengeroepen tegen 20:15 uur. De agenda zal gelijk zijn en een dergelijke tweede vergadering zal ongeacht het aantal aanwezige leden rechtsgeldig besluiten kunnen nemen.

Agenda

1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen algemene ledenvergadering van 5 oktober 2018.

4. Jaarverslagen:
– Verslag van de secretaris.
– Verslag technische commissie. – Verslag toerschaats commissie. – Verslag jeugdcommissie.
– Verslag website commissie.

5. Jaarverslag van de penningmeester.

6. Verslag kascommissie en decharge penningmeester.

7. Verkiezing (reserve) lid kascommissie:
De kascommissie bestaat uit Sybrand Hijkoop en Frank Timmerman. Dick Landsmeer is reservelid. Uit de vergadering zal een nieuw reservelid worden aangewezen.

8. Begroting 2019/2020 en vaststelling contributie 2020/2021. Voorstel is om voor het volgende seizoen geen contributieverhoging door te voeren.

9. Verkiezing nieuwe bestuursleden
Regulier aftredend zijn Anton Bout, penningmeester en Karin Peek van de toerschaatscommissie. Zij zijn beiden herkiesbaar.
Het bestuur draagt draagt Annette van der Elst voor als bestuurslid voor de redactiecommissie.
Piet Jan Andree treedt af als secretaris. Het bestuur draagt Margot Timmerman voor als zijn opvolgster.

10. Wat verder ter tafel komt.
11. Rondvraag en afsluiting van het officiële gedeelte van de vergadering.

Notulen Jaarvergadering 2018-10-05