Notulen ALV d.d. 30 september 2011

 1. Opening en welkomstwoord door de voorzitster.
 2. De voorzitster (Esther van der Heijden) opent de 29ste vergadering om 20.00 uur en verwelkomt de aanwezigen. De voorzitster sluit de vergadering aangezien niet voldoende leden aanwezig zijn om rechtsgeldig besluiten te kunnen nemen. Een nieuwe vergadering wordt bijeen geroepen om 20.15 uur met gelijkluidende agenda. De voorzitster bedankt de Ankeveense ijsclub voor het beschikbaar stellen van deze prachtige lokatie, ook voor het gebruik bij het “Startschot”. De presentielijst zal rondgaan, vergezeld van een nummerblokje voor de verloting na afloop van de vergadering. Donaties -geregeld door Bram de Groot- zijn als prijzen beschikbaar. Om praktische redenen zullen de agendapunten 9 en 10 omgewisseld worden, zodat de bespreking van 'de Vijfslag' en de website nog gedaan kunnen worden met Willem Gorter als bestuurslid.

 3. Ingekomen stukken.
 4. Binnengekomen is een e-mail van Bram de Groot waarvan de inhoud wordt voorgelezen :
  "De secretaris van 'de 5 Dorpen' wordt het volgende jaar gekozen en benoemd voor drie jaar. Dit jaar vinden de verkiezingen plaats voor zowel de voorzitter als de penningmeester. Ik zou willen voorstellen één van beiden te benoemen voor twee jaar, opdat elk jaar 1 lid van de troika (voorzitter, secretaris en penningmeester) aftredend is."

 5. Notulen algemene ledenvergadering van 24 september 2010.
 6. De leden hebben geen op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de notulen, die worden zodoende hiermee vastgesteld.

 7. Jaarverslagen.
 8. 4.1  Jaarverslag van de secretaris
  Secretaris Piet Jan Andree brengt het volgende verslag uit:
  Jaarvergadering 2010
  Op 24 september 2010 werd de 28e jaarvergadering gehouden in het Clubhuis van de Ankeveense IJsclub te Ankeveen. De vergadering werd voorafgegaan door “het startschot” waarmee de activiteiten voor de jeugd werden ingeluid. Er waren 39 leden aanwezig, bijna een verdubbeling vergeleken met de het jaar daarvoor (dat waren er 21). Het bestuur hoopt, dat dit het positieve effect was van de ingeplande activiteiten ná de vergadering.
  Bestuursamenstelling
  Er waren geen bestuurswisselingen op deze vergadering. Er werd wel een behoefte gesignaleerd aan een extra bestuurslid voor Public Relations & communicatie.
  Statuten & Huishoudelijk reglement
  De herziene nieuwe Statuten & Huishoudelijk Reglement werden goedgekeurd op deze vergadering.
  Besuursvergaderingen
  In het boekjaar 2010/2011 werd 8 keer een bestuursvergadering gehouden. De vaste agendapunten waren:
  -   actiepunten,
  -   ingekomen stukken en uitgaande post,
  -   financiën,
  -   de Vijfslag & website,
  -   jeugdcommissie,
  -   recreanten,
  -   wedstrijdschaatsers.
  Algemene zaken
  Daarnaast werden allerlei andere zaken besproken zoals subsidie aanvragen, contacten met de KNSB, collega verenigingen en andere instanties.
  Clubkleding
  Een regelmatig terugkerend onderwerp was net zoals vorige jaren de nieuwe clubkleding. Maar nu mogen we ons verheugen in het resultaat; en kunnen we vele leden rond zien schaatsen in de nieuwe kleuren. Veel dank aan kledingcommissie en anderen, die hier een grote bijdrage aan hebben geleverd.
  Jeugdbegeleiding
  Minder positief zijn de regelmatige discussies over het jeugdschaatsen en de jeugdbegeleiding op vrijdag geëindigd. Nog steeds hebben we hier een groot probleem zowel met het vinden van een bestuurslid namens de jeugdcommissie en met de begeleiding van de vrijdagjeugd. Het bestuur doet een beroep op deze vergadering om te helpen dit op te lossen.
  Communicatie
  In discussies over de Vijfslag en de website kwam steeds meer het idee naar voren, dat de website het clubblad zal gaan vervangen. Een idee is, dat er één keer per jaar een clubblad als een almanak wordt uitgebracht. Dit wordt ook bij andere sportverengingen wel gezien. De website is in veel opzichten verbeterd en is er ook grafisch flink op vooruit gegaan. De jeugdcommissie gebruikt de site al om haar eigen stukken toe te voegen.
  Ledenadministratie
  Een nieuw centraal ledenadministratiesysteem is het afgelopen jaar opgezet. Dit was net op tijd klaar en voor het eerst zijn de jaarlijkse nota’s vanuit dit systeem aangemaakt en niet meer vanuit de individuele commissies. In een laatste telling van het "elke dag veranderende" ledensysteem werden 326 leden geteld (vorig jaar 354).
  Ledenbestand
  Het ledenbestand van de vereniging is zeer dynamisch: er waren rond de 50 opzeggingen, in grote meerderheid jeugdleden.
  Maar dit werd voor een flink deel goedgemaakt door nieuwe aanmeldingen. Een aantal jeugdleden ging over naar de licentierijders. In de laatste telling hadden we: 113 jeugdleden (was 135, ofwel 156 in de J.C. telling), 103 recreanten (110) en 84 licentie rijders (82). Er werden 26 niet actieve leden geteld. Deze groep, van de niet rijdende leden is de laatste jaren nogal buiten beeld gebleven. Er blijkt echter een duidelijke behoefte om lid te zijn van de vereniging zonder actief in één van de drie categorieën mee te schaatsen. Het bestuur wil deze groep een meer formele status geven met een minimum contributie van de helft van een rijdend lidmaatschap.
  Vrijwilligers
  Vrijwilligers vormen het hart van de vereniging, bij onze vereniging zijn er ruim 50 actief bijvoorbeeld als :
  -   trainer (schaatsen, bos, skeeleren, fietsen),
  -   rondbrenger van de vijfslag,
  -   organisator van activiteiten (wedstrijden,etc),
  -   jeugdbegeleiders,
  -   juryleden,
  -   commissieleden etc.
  Zonder de inzet van deze mensen zou de vereniging niet kunnen draaien.
  Een hartelijke dank aan al deze mensen !!

  4.2   Jaarverslag technische- en wedstrijdcommissie
  Martin van den Broeck doet verslag van de technische- en wedstrijdcommissie, zoals hieronder weergegeven :
  Wedstrijddeelname
  De deelname aan wedstrijden op de Jaap Edenbaan door onze licentiehouders was het afgelopen seizoen wisselend, net als andere jaren.
  Start van het seizoen
  De baan is vanwege ongunstig weersomstandigheden later open gegaan en de daarop volgende herfstvakantie en enkele landelijke marathons gaf een iet wat trage start !
  Opzet van de competitie
  De opzet van verschillende competities werkte goed bij de wedstrijdrijders. Door aandacht & inzet van trainers en ouders werd er door de pupillen later in het seizoen regelmatig wedstrijden gereden. Na de jaarwisseling stonden er nog enkele competitiewedstrijden voor alle categorieën op de kalender .. !
  En natuurlijk ook in Thialf en Hoorn, werd met veel enthousiasme gereden door iedereen.. Samen met een aantal andere verenigingen is er voor de pupillen een clubkampioenschap op woensdagmiddag georganiseerd. En met succes. Ook het bijhouden van PR's is goed bevallen bij de jeugd. Wie op de clubavond was, weet hoe enthousiast ze waren. Een goed voornemen om dit te blijven doen, voor het komende seizoen!
  Het clubkampioenschap voor de ouderen was erg spannend; zoals het hoort, waren na drie afstanden de kampioenen bekend.
  Afsluitend is, zoals ieder jaar, het kampioenschap van Amsterdam. Het is altijd weer een eer om uitgenodigd te worden en om dan mee te doen. Uiteindelijk zijn er verschillende podiumplaatsen behaald door onze leden. Hulde !
  Bespreking van de activiteiten
  Trainers en commissie komen een aantal keer per seizoen bij elkaar om vele zaken te bespreken. Trainingen, wedstrijden of andere activiteiten worden geëvalueerd, en waar nodig veranderd danwel vernieuwd, of in de huidige vorm voortgezet of gestopt.
  Natuurlijk wil de commissie graag iets horen van de leden! Dus: als jullie een verandering willen of iets nieuws dan horen wij het graag!
  Zomeractiviteiten
  De zomertrainingen zijn altijd moeilijker te organiseren, gebrek aan trainers of deelnemers is vaak de oorzaak... Dit is al enkele jaren zo! Hier willen de trainers en commissies iets aan doen komend seizoen. Zo is bijvoorbeeld de tijdrit in Doorn altijd heel gezellig, en goed te organiseren. Maar de deelname was dit jaar erg laag, evenals de tijdrit in de polder van Eemnes.
  Skeeleren en de bostraining is matig bezocht, bij het fietsen ging het beter! Maar ook hier moet iets veranderen.
  Natuurlijk staat vast dat deze activiteiten volgend jaar weer doorgaan: we zijn een vereniging die het hele jaar actief is en onze leden de kans wil geven om te trainen in de zomer.
  Zomerkamp
  Tijdens het trainingskamp in Doorwerth waren ook de pupillen welkom en er kon al geschaatst worden in Nijmegen. Het weer was zomers en iedereen heeft lekker getraind en een prima weekend gehad.
  Deelname aan diverse selecties
  Pieter Lubbe en Maike Brinksma zijn opgenomen in de baanselectie; Tamara Goosens in de ijsfaciliteiten.
  Tobias van Pel maakt deel uit van de marathonselectie.
  Emma van Rijn is opgenomen in het Gewest Noord-Holland.
  Wij wensen al deze rijders veel succes komend seizoen!!
  Trainersdiploma
  Erik Visser gefeliciteerd met het behalen van trainers diploma Niveau 2 !
  Nieuw lid technische- & wedstrijdcommissie
  Anita de Jong versterkt al een tijdje de technische- & wedstrijdcommissie, deze commissie bestaat nu uit vier personen.
  Wijziging trainers
  Margriet Grifioen gaat les geven op het ijs komende winter, Mario Hagen geeft dit seizoen geen training op het ijs maar blijft wel fietstraining geven in de zomer.
  Aanvraag licenties & abonnementen
  Inmiddels heeft de aanvraag van de licenties en abonnementen plaats gevonden. Door het iets te laat uitkomen van het gewestelijk infoboekje en het eerder inleveren van de aanvragen i.v.m. het nieuwe toegangspasje op de Jaap Edenbaan en de vakantieperiode, was er maar weinig tijd om alles te regelen. Alle licentiehouders bedankt voor de snelle reactie en medewerking.
  Bedankje aan trainers & juryleden
  De juryleden rond de ijsbaan en in de jurytoren: bedankt voor alle uren werk, niet alleen in Hoorn en Heerenveen maar ook in Amsterdam. Zonder vrijwilligers en juryleden zijn wedstrijden niet haalbaar. Alle trainers bedankt voor het vele les- en coachwerk! Ook bedankt voor de vele kosteloze zomertrainingen die jullie gegeven hebben.
  Jurycursus
  De technische en wedstrijdcommissie hoopt dat komend seizoen ouders een jurycursus gaan volgen... Dit is namelijk van groot belang voor de wedstrijdrijders, en een serieuze aangelegenheid. Een cursus is in de regio te organiseren bij genoeg deelname.
  30-jarig jubileum
  Nu de blik op het komende seizoen: 'de 5 Dorpen' jubileert dan in februari 2012... ! Dan bestaan wij 30 jaar, en dat mag natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan ... !!
  Wedstrijden in Hoorn en Heerenveen
  24 januari: wedstrijden in Thialf en 11 februari in Hoorn. In Hoorn wordt het clubkampioenschap verreden en is er wedstrijdijs voor de recreanten & de jeugd. De feestcommissie is bezig met de voorbereiding.
  Afsluiting
  De technische- en wedstrijdcommissie wenst iedereen een gezond- en sportief schaatsseizoen 2011/2012.
  Martin wijst nog op de mededeling van het bestuur van de Jaap Edenbaan, betreffende het 50-jarig jubileum. De betreffende website is binnenkort beschikbaar.

  4.3   Jaarverslag Toerschaatscommissie
  Mies Lubbe brengt verslag uit over het recreantenschaatsen :
  Dit jaar zijn er 12 opzeggingen binnengekomen, maar ook weer (sinds heden) 13 nieuwe aanmeldingen.
  De vaste trainers zijn ook dit jaar weer :
  -   Henk van Benten,
  -   Theo Boers,
  -   Erik Visser, en
  -   Floris van den Broeck
  Misschien vindt u het ook wel leuk, -zeker met het oog op de toekomst- schaatstrainer te worden op deze gezellige schaatsavond!
  Ook dit jaar wordt er weer een borrel gehouden rond kerst/nieuwjaar in de kroeg bij de Jaap Edenbaan: 'de Skeeve Schaats'.
  De juiste data komt op de website, dus kijk regelmatig op deze site !!
  Theo Boers vraagt of de Kerstborrel van de recreanten ook in het nieuwe jaar gehouden zou kunnen worden. Het bestuur antwoordt, dat een Nieuwjaarsborrel ook een goed idee lijkt. Er zal bekeken worden, wat het meest geschikt lijkt. Nadere mededelingen volgen nog.

  4.4   Jaarverslag jeugdcommissie
  Maartje Bekkers doet verslag van de activiteiten van de jeugdcommissie :
  Seizoenstart
  Een wat rommelige winter met vreemde weersomstandigheden: een late opening van de Jaap Edenbaan door hoge temperaturen en regen, veel winterse sneeuwval, en voor de zaterdaggroep een onderbreking van vier weken door marathonwedstrijden en ongunstig vallende lesdagen rond kerst- en Nieuwjaar.
  Aantal jeugdleden
  Desondanks is er weer door een grote groep kinderen uit 'de 5 Dorpen' met enthousiasme geschaatst. Het aantal jeugdleden is het laatste jaar stabiel gebleven, op een totaal van 156. Verdere groei is al enige jaren niet mogelijk doordat wij het plafond van het aantal beschikbare abonnementen hebben bereikt.

    Seizoen '07-'08 Seizoen '08-'09 Seizoen '09-'10 Seizoen '10-'11
  Vrijdag 30 36 36 36
  Zaterdag 113 120 120 120
  Zondag 143 156 156 156
  Activiteiten
  Een enthousiaste jeugdcommissie –inmiddels uitgebreid tot 6 personen- heeft zich weer ingezet om het jeugdschaatsen mogelijk te maken. Naast de wekelijkse lessen is tijdens het seizoen een groot aantal extra activiteiten georganiseerd:
  -   'het startschot',
  -   Sinterklaasfeest,
  -   excursie Biddinghuizen,
  -   11-stedentocht,
  -   de schaatsproef, en
  -   Jagermeester en de Vossenjacht aan het eind van het seizoen.
  In de zomer kunnen kinderen deelnemen aan een wekelijkse bostraining.
  Opleiding Schaatsbegeleider
  Bijzonder dit jaar was dat een flinke groep jeugdbegeleiders de opleiding Schaatsbegeleider 1 van de KNSB heeft gevolgd.
  De volgende mensen hebben dit diploma behaald: Hans Boode, Rob Geels, Zekja Gecmen, Sijbrand en Leonieke de Groot, Mark Hilberts en Sybren Hijkoop. Hiermee bouwen we gaandeweg aan een nog verdere verbetering van de kwaliteit van het jeugdschaatsen.
  Tekort aan begeleiders
  Probleem bij het jeugdschaatsen is een voortdurend gebrek aan begeleiders voor de vrijdaggroep. Daardoor bestaat het risico dat we in het seizoen 2011/2012 minder jeugdleden kunnen plaatsen.
  Overstappen naar wedstrijdschaatsen
  Ook dit jaar is weer geïnvesteerd in de doorstroming van jeugdschaatsers naar het wedstrijdschaatsen. Via een traject van kennismakingstrainingen en een proefwedstrijd worden kinderen gestimuleerd om de overstap te maken. Met de wedstrijdcommissie wordt samengewerkt aan een goede overstap voor deze jonge groep wedstrijdrijders.
  Tot slot
  De schaatslessen van 'de 5 Dorpen'-jeugd worden gegeven door enthousiaste ouders/schaatsers van de eigen club. Allemaal vrijwillig en met grote inzet. Ook bij de activiteiten wordt veel inzet van ouders gevraagd, die over het algemeen belangeloos wordt verleend.

 9. Financiën
 10. Penningmeester Anton Bout brengt verslag uit over het jaar 2010/2011 :
  Het jaarbericht 2010/2011 van Schaats- & hardrijdersvereniging 'de 5 Dorpen' wordt separaat aangeboden.
  Daarnaast is in dit jaarbericht opgenomen het verslag van de Commissie "Controle Financiën" inzake het verenigingsjaar 2010/2011. Het bestuur heeft in de najaarsvergadering van 2010 de begroting voor 2010/2011 gepresenteerd met een licht negatief resultaat. Het bestuur stelt vast dat over het boekjaar 2010/2011 een batig saldo van € 25 is behaald.

  Onderstaand wordt de staat van baten en lasten, en in het bijzonder de over- en onderschreden posten hierin, in het kort toegelicht naar aanleiding van de begroting 2010/2011.
  Inkomsten
  De inkomsten zijn totaal € 1.216, hoger dan begroot, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door :
  •   lagere contributie ontvangsten van € 2.419
  •   lagere sponsoring, subsidie en donatie ontvangsten van € 2.092
  •   hogere opbrengsten advertentie(s) van € 312
  •   hogere opbrengsten clubkleding van € 5.455
  •   overige kleine hogere - en lagere opbrengsten van € 40 (lagere opbrengsten).
  Uitgaven
  De totale uitgaven zijn € 941 hoger dan begroot. De meest relevante afwijkingen betreffen :
  •   lagere kosten vergaderingen en representatie van € 1.437
  •   lagere kosten communicatie, kantoorkosten en ICT € 1.471
  •   lagere kosten clubblad 'de Vijfslag' van € 462
  •   hogere kosten jeugdschaatsen € 578 (hogere uitgaven en voorziening)
  •   lagere kosten hardrijden € 1.237 (lagere uitgaven en voorziening)
  •   lagere kosten toerschaatsen € 1.128 (lagere uitgaven en voorziening)
  •   lagere kosten activiteiten trainingskampen, kunstijsbanen van € 932 (lagere uitgaven)
  •   hogere kosten clubkleding € 7.314 (hogere reservering ontwikkeling/uitvoering clubkleding)
  •   lagere kosten feest(middag/avond) en jubileum € 74 (lagere uitgaven)
  •   overige kleine hogere- en lagere uitgaven, behoeven geen nadere uitleg € 210 (lagere uitgaven).
  Voor het overige verwijzen wij u naar de toelichting op de balans en staat van baten en lasten in het jaarbericht 2010/2011.
  Algemeen
  Het verenigingsjaar 2010/2011 (tevens het boekjaar) is éénmalig met twee maanden verlengd tot 30 juni 2011.
  De automatisering van de contributieadministratie voor het seizoen 2011/2012 is deels gerealiseerd, hetgeen de nodige inspanningen heeft gevergd en zal waar nodig verder geoptimaliseerd worden, met name voor het hardrijden.
  Subsidie(s) en donatie(s)
  Voor het seizoen 2011/2012 heeft de gemeenteraad van de Wijdemeren een jeugdledensubsidie toegekend. Volgens toezegging Ankeveense IJsclub, zal er een te verwachte donatie voor het komend seizoen worden toegekend ten goede aan de jeugdopleiding.
  Conclusie & vragen
  De begroting 2011/2012 geeft een licht negatief saldo te zien, de kosten met name van de clubkleding nemen een groot deel van extra uitgaven in beslag, hetgeen deels wordt gecompenseerd met de in het verleden gevormde bestemmingsreserve. Het bestuur heeft echter besloten voor het komend seizoen (2012/2013) de verenigingscontributies niet te verhogen.
  Naar aanleiding van een vraag van Han Stubert antwoordt Anton Bout, dat de afwijking een gevolg is van het gewijzigd boekjaar, dat nu enkele maanden langer heeft gelopen.

 11. Verslag kascommissie en decharge penningmeester
 12. De kascommissie heeft de jaarstukken gecontroleerd te Huizen op 1 september 2011 en Mw A.T.G.G. Groenen brengt verslag uit. De commissie heeft geen op of aanmerkingen betreffende de financiële jaarstukken. De commissie stelt de jaarvergadering voor de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt in en verleent decharge aan de penningmeester.
  De Commissie "Controle Financiën" is als volgt samengesteld :
  -   mevrouw A.T.G.G (Annie) Groenen (lid, namens de ALV),
  -   de heer H.Th.J. (Henk) van Benten (reserve-lid, namens de ALV)
  Naar aanleiding van de door de Algemene Ledenvergadering van de Schaats- & Hardrijdersvereniging 'de 5 Dorpen' verstrekte opdracht heeft de Commissie "Controle Financiën" de jaarrekening 2010/2011 getoetst en gecontroleerd.
  De controle door de Commissie geeft geen aanleiding tot op- en/of aanmerkingen.
  De Commissie concludeert dat de financiële administratie zorgvuldig is gevoerd en dat de staat van baten en lasten over het boekjaar 2010/2011 alsmede de balans per 30 juni 2011 een getrouw beeld van de werkelijkheid geven.
  De leden van de Commissie "Controle Financiën" stellen de Algemene Ledenvergadering voor het bestuur, meer speciaal de penningmeester van Schaats- & Hardrijdersvereniging 'de 5 Dorpen', te dechargeren voor het over het boekjaar 2010/2011 gevoerde (financiële) beleid en de jaarrekening over dat jaar aan te nemen c.q. goed te keuren.
  De vergadering stemt in met het voorstel en verleent decharge aan de penningmeester.

 13. Benoeming kascommissie
 14. Han Stubert meldt zich aan als reservelid voor de kascommissie van volgend jaar.

 15. Begroting 2011/2012 en vaststelling contributie 2012/2013
 16. Kostenverantwoording toerrijders
  Joop van Gool vraagt zich als toerrijder af waar de kosten voor die groep vandaan komen. De penningmeester antwoordt, dat dit o.a. voor de trainers is. Hij zal dit graag na afloop van de vergadering verder toelichten.
  Begroting & Contributie seizoen 2012/2012
  Het bestuur stelt voor de contributie voor 2012/2013 niet te verhogen. Er is verder geen commentaar op de begroting.
  Communicatie: 'de Vijfslag' & website
  Cluborgaan 'de Vijfslag' en de website www.de5dorpen.nl
  Willem Gorter brengt verslag uit betreffende de website en 'de Vijfslag'.
  In het schaatsseizoen 2010/2011 zijn vier exemplaren van 'de Vijfslag' uitgebracht. Zoals ook in het verleden al vaak is gedaan, moet weer worden vastgesteld dat het blad inhoudelijk vrijwel in z’n geheel door een klein vast groepje auteurs is verzorgd. Wat zou het leuk zijn als meer clubleden kopij zouden aanleveren. Dan wordt het meer een clubblad van en voor ons allemaal!
  De website is in deze periode zo intensief mogelijk actueel gehouden en door velen regelmatig bezocht. We kunnen overigens vaststellen dat inhoud van 'de Vijfslag' en website steeds meer met elkaar overeen komen, hetgeen interessante vragen oproept, waarover straks meer.
  De eerste Vijfslag van het komende seizoen is inmiddels uitgebracht, circa een week voor de ALV. De aankondiging van de ALV stond echter al de eerste week van september op de website, waarmee aan de eis dat de ALV minimaal twee weken voor het houden hiervan wordt aangekondigd, is voldaan.
  De website is gemoderniseerd. Er is een Joomla! upgrade uitgevoerd van versie 1.5 naar 1.6, de header is vernieuwd, er is een archief menu-item aangebracht en het onderwerp 'jeugdschaatsen' is uitgebreid.
  Danielle Klok en Saskia den Hartog hebben zich bereid verklaard het laatste item actueel te houden. De recentelijk geïnstalleerde website-commissie, bestaande uit Han Stubert en Desiree van Slobbe, werkt aan een totaal vernieuwde site, die meer overeenkomt met de wensen van de huidige tijd.
  De kleurstelling wordt hierbij in overeenstemming gebracht met de nieuwe clubkleuren. Kortom, het onderhoud van de website is een proces dat voortdurend aandacht vraagt.
  Aftreden
  Mededeling van Willem Gorter: "Zoals jullie waarschijnlijk al hebben vernomen ga ik, na meer dan zes jaar 'de Vijfslag' te hebben verzorgd, hiermee stoppen. Ik heb intensief gezocht naar een opvolger. Dat is helaas niet gelukt. Overigens heb ik me bereid verklaard het komende seizoen beschikbaar te blijven voor Vijfslag en website, zodat er geen problemen ontstaan. Als het echter niet lukt een opvolger te vinden dan dringt de volgende vraag zich op: moeten we wel doorgaan met 'de Vijfslag' ?
  Steeds vaker zien we dat verenigingen in het begin van het seizoen een jaarboekje uitbrengen en de rest van het seizoen de communicatie verloopt via de website.
  Wellicht wordt dat voor ons ook noodzakelijk. De komende tijd zal het leren.
  Als laatste wil nog graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het tot stand doen komen en verspreiden van 'de Vijfslag'. Vooral de verspreiders van 'de Vijfslag' hebben steeds weer mijn bewondering afgedwongen omdat ze er nooit tegenop hebben gezien enorme stapels bladen te bezorgen, waarvoor hulde en applaus!"
  De verslaggeving wordt besloten met een applaus voor al de rondbrengers van 'de Vijfslag'.
  Toekomst
  De voorzitster merkt op, dat de communicatie steeds meer via de website verloopt en dat 'de Vijfslag' t.z.t. afgebouwd gaat worden. In plaats daarvan komt er dan een jaarlijkse almanak met alle clubgegevens en verslagen.
  Jo Thus wijst er op, dat onderlinge communicatie, hoe dan ook, van groot belang is. Theo Boers suggereert in dat kader om bij de uitreiking van abonnementen en ook in de brief uitdrukkelijk op de website te wijzen als communicatiemiddel van de vereniging.

 17. Verkiezing nieuwe bestuursleden
 18. Het bestuur heeft het voorstel van Bram de Groot om één van de regulier aftredende bestuursleden voor twee jaar te benoemen overwogen. Alhoewel zij van mening is, dat dit nauwelijks een oplossing biedt -omdat het aftreden meestal door andere omstandigheden bepaald wordt dan de reguliere aftreedtermijn- is besloten het voorstel op te volgen. De statuten staan dit uitdrukkelijk toe.
  Aftredende bestuursleden
  Regulier aftredend zijn Esther van de Heijden, voorzitster en Anton Bout, penningmeester. Beiden stellen zich beschikbaar voor herverkiezing. Er zijn geen tegenkandidaten.
  Verder treden af: Maartje Bekkers van de jeugdcommissie, en Willem Gorter van de Vijfslag/website commissie.
  Zij stellen zich NIET herverkiesbaar. Er zijn dus twee vacatures, die nog niet vervuld kunnen worden wegens gebrek aan kandidaten. Het bestuur vraagt dringend aan de vergadering er aan mee te werken om deze vacatures te vervullen.
  Benoeming nieuwe bestuursleden
  Esther van de Heijden wordt opnieuw benoemd als voorzitster voor een periode van drie jaar en Anton Bout voor een periode van twee jaar.
  Afscheidstoespraak voorzitster
  De voorzitster houdt een afscheidstoespraak waarin de scheidende bestuursleden bedankt worden voor hun bijdrages en overhandigt een kleinigheidje, om daarmee de vrijgekomen tijd te kunnen vullen.

 19. Wat verder ter tafel komt
 20. Geen punten

 21. Rondvraag en sluiting
 22. Rondvraag
  Bram de Groot :
  Bram wijst er op, dat de opzeggingsdatum in 'de Vijfslag' en op de website niet meer overeenkomt met de latere datum in de nieuwe statuten. Het bestuur antwoordt, dat dit klopt, maar dat de eerdere datum toch nodig is om administratief alles tijdig in orde te hebben.
  Henk van Benten :
  Henk vraagt of er al een wedstrijdrooster is.
  Martin van den Broeck antwoordt, dat hij het voor 7 oktober zal moeten ontvangen en het dan direct door mailt.
  Verder informeert Henk naar de nieuwe toegangspas voor de Jaap Edenbaan waar 5 euro voor betaald moet worden, en waarmee je een half uur na het tijdvak waarvoor de kaart toegang verleent, ook weer uit moet checken.
  Van dit laatste heeft het bestuur niets gehoord. Verder kan toegang op andere uren (bijvoorbeeld invallende trainers) altijd geregeld worden via de baancommissie, de kassa of via Martin.
  Egbert Lambers :
  Egbert richt allereerst nog een persoonlijk woord van dank tot Maartje Bekkers en Willem Gorter. De vereniging is er door hun inbreng heel erg op vooruit gegaan.
  Vervolgens vraagt Egbert hoe het nu met het inline skaten staat.
  Het bestuur antwoordt dat dit nu een zelfstandig onderdeel is bij de KNSB. Er is een fusie binnen de skate bond met de KNSB. Is er binnen onze vereniging nu ook ruimte en behoefte om dit op te pakken. Je merkt, dat het een heel vitale sport is met EK, NK en ook toertochten. Martin van de Broeck antwoordt tevens dat er deze zomer ervaring is opgedaan. Een aantal pupillen heeft meegedaan met wedstrijden in Braambrugge. Het begint te leven binnen de club. Mogelijk kan een extra impuls gegeven worden door samenwerking met andere clubs, bijvoorbeeld door tijd te huren in Baambrugge.

  Afsluiting
  De voorzitster sluit het officiële deel van de vergadering om 21:30 uur en hoopt dat de aanwezigen onder het genot van een consumptie op kosten van de vereniging nog wat napraten.

  Vermeldenswaardig zijn nog de presentatie van de nieuwe website in ontwikkeling door Han Stubert en de door Bram de Groot georganiseerde verloting, die na het officiële vergadering plaats vonden.

  Esther van der Heijden (voorzitster) & Piet Jan Andree (secretaris)